ESYS, yani Elektronik Su Yönetim Sistemi, birbirinden farklı kategorideki birçok ölçüm verisinin takibinin, kontrolünün, analiz ve raporlamasının tek bir veritabanında biriktiği ve yönetildiği, mekanik ile yazılımın birleştiği bir ana yönetim sistemidir.Bu ana sistemin oluşumu, yazılımsal altyapının tamamlanmasından sonra;

 •   Uygulama sahasının kontrolü, raporlaması, ve yönetimi istenen tüm noktalarına, farklı kategorilerde ölçüm sistemlerinin kurulması
 •   Yine uygulama sahasında yapılan ortofoto çalışması ile, ölçüm noktalarının ve parselizasyon bilgilerinin sisteme yüklenmesi.
 •   Yüklenen parselizasyon ve ölçüm noktalarına ait detay bilgilerin sayısal olarak işlenmesi 

İle son şeklini almaktadır.Dijital iletim hatları ve Ortofoto haritası

ESYS , yöneticisi tarafından yetkilendirilmiş bölge personeli tarafından yetkileri oranında sisteme müdahil olabileceği, uzaktan takibi ve kontrolünün sağlanabileceği, kurulmasını önerdiğimiz tüm ölçüm tesisleri ile yine bölgemizde kurulmasını önerdiğimiz kontrol-otomasyon sistemleriyle(kanal kapak otomasyonu) etkileşimli ve bir bütün olarak çalıştırılan otomasyon sistemdir.ESYS Tabletten Alarm Oluşturuluyor

Sistemin bir bütün olarak tamamlanması ile; bölgesel meteorolojik istasyon verileri , sisteme bağlı istasyonlarca ölçülen yağış miktarı, buharlaşma miktarı ve su yönetiminde önemli olan birçok türde parametre ve verilerin doğal sistem üzerindeki etkisini, sulama ve taşkın riski planlaması bakımından ilgili personele güncel olarak akışının sağlanarak  suyun daha verimli şekilde yönetilmesi sağlanır.

ESYS yaşayan detaylı dijital ayarlanabilir transparan harita, Elektronik su yönetim sistemi

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Sistemin kurulacağı bölge için var olan ve ya yeniden çekilecek olan güncel ortofoto, kurulması önerilen Elman ESYS SCADA’nın  kontrol-kumanda altlığı olarak kullanılacak olup, işletme sahası üzerinde kurulumu yapılacak olan Elektronik Yönetim Noktaları(EYN) şunlardır:

 •   Su Seviye/Debi Ölçüm İstasyonları
 •   Regülatör/Kanal Kapak Kontrol Otomasyonları
 •   Hidrant/Tarımsal Sayaç Otomasyon Sistemleri(opsiyonel-entegre edilebilir)
 •   Yeraltı ve Taban Suyu Ölçüm İstasyonları(opsiyonel-entegre edilebilir)
 •   Meteoroloji Ölçüm ve Gözlem İstasyonları(opsiyonel-entegre edilebilir)
 •   Toprak ve Bitki Gözlem İstasyonları(opsiyonel-entegre edilebilir)
 •   İçme Suyu Gözlem İstasyonları(opsiyonel-entegre edilebilir)

Sistemler, CBS tabanı üzerinde anlık verilere göre canlı olarak simüle edilerek işletme sahasında birbirinden farklı kategorideki birçok ölçüm verisinin takibinin, kontrolünün, analiz ve raporlamasının tek bir veri tabanında biriktiği ve yönetildiği, mekanik ile yazılımın birleştiği büyük ölçekli “TARIMSAL SU YÖNETİM SCADA”  sistemi olarak çalıştırılacaktır.

Katmanların alttamı veya üsttemi olacağına kullanıcı karar veriyor.Sistem bir bütün olarak çalıştırılacağı için kapak otomasyonlarının kurulu olduğu kapaklar ilgili gözlem istasyonlarındaki su seviye/debi verisine göre otonom olarak hareket sağlayabileceklerdir.

Sisteme girilen tüm katmanlar, sistem kullanımı sırasında istenildiği esneklikte ve kombinasyon ile seçilip, ihtiyaca yönelik olarak yönetim ekranını sadeleştirme yada detaylandırma imkanı sunmaktadır. Böylece kullanıcı o anda sadece ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaştığı bir modüler ekrana sahip olmaktadır.

Bu sistem aynı zamanda kullanıcının, sistem dahilinde entegre donanımların dahil edildiği mevcut kanal kapak, tarımsal sulama sayacı gibi uzaktan komut ile açma-kapama işlemleri yapabildiği, işleyiş gereği gereken noktalarda komutlarını verebildiği bir kontrol merkezidir.

Örneğin, Sulama Birliği sahasında bulunan bir kanal kapağının seviyesini, o an ihtiyacımız olan değere getirebilir ya da kapalı sistem olan bir sulama havzasında kurulu olan uzaktan kontrollü sulama sayaçlarımızdan birini çalıştırabiliriz. 

Bu sistem ile komut verilemeyen ama takibi yapılması gereken ölçüm noktalarının da en pratik şekilde harita üzerinde, genel veri değerlerine göre tematik olarak analizine, ve daha da odaksal bilgi ihtiyaçlarımızda ölçüm noktası üzerine gelinerek, oradaki mevcut ölçüm noktasının anlık veri değerlerine rahatlık ile ulaşabiliyoruz .

ESYS Elektronik su yönetim sistemi Canlı İstasyon Gözlem HaritasıBu sistemin pozitif etkileri sadece kullanım kolaylığı ile sınırlı değildir. Özellikle sulama sahalarında çiftçilerin beyanı ile gerçekte olan sulama sahası farklılıklarının tespiti, ‘’beyan ile gerçekleşen farkı raporu’’ ile çok hızlı bir şekilde yapılarak, kaçak su kullanımı önlenebiliyor. 

Ya da çiftçilerin sulama sezonu başında beyan ettiği ekin türlerinin sisteme işlenmesi ile sezon başında , su ihtiyacına yönelik en sağlıklı sulama planı rahatlık ile yapılabiliyor.

Sistem yöneticisi tarafından o anda hangi tarlanın aktif ve sulanıyor olduğu, planlanan sulamanın % kaçının gerçekleştiği, hangi barajda ne kadar suyun var olduğu ,sulama kanallarındaki su durumunun ne olduğu, bunların hepsi tek bir yönetim ekranından dakika dakika hem tematik hem de sayısal takip edilip raporlanabiliyor.

Kısacası sistem, uygulandığı alana ait Yetkili Kullanıcıya sağladığı yönetim ve takip hakimiyeti ile suyun en verimli şekilde ulaşması gereken son noktaya ulaşmasına büyük ölçüde katkı sağlıyor.

ELEKTRONİK SU YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI VE ÖZELLİKLERİDSİ, Sulama birlikleri ve HES’lerin ortak bir platformda, yetkileri oranında sisteme gözlemci veya müdahil olabileceklerdir.
 • DSİ, Sulama birlikleri ve HES’lerin ortak bir platformda, yetkileri oranında sisteme gözlemci veya müdahil olabileceklerdir.
 • Su ölçüm noktalarından alınan verilerin, tematik olarak canlı similasyon şeklinde açık renkten koyu renge doğru akış debisine göre değişerek kullanıcıya görsel hâkimiyet kazandırmayı esas alacaktır.
 • Bu sistem herhangi bir cihaz veya mekân bağımlılığı gerektirmemektedir. Sistemde yetkilendirilmiş tüm kullanıcılar sisteme yetkileri oranında müdahil olabilmektedir.
 • Sistemde yetkili olan her kullanıcı yetkili olduğu bölgede ve oranda Su Gözlem İstasyonlarına, Kapak Kontrol Otomasyonlarına farklı tip ve seviyeler için SET değerleri ve Alarmlar kurabileceklerdir. Bu Alarmlar mobil uygulama ile mekan ve zaman farketmeksizin cihaz yazılımı açık olmasa dahi anında alarm alabilecektir. Bu alarmlar aynı zamanda akıllı saat uygulamalarında da titreşim ve ses ile de ikaz sağlayabilmektedir.

Farklı su ihtiyacında olan tarla bitkileri için uzaktan algılamalı sistemlere altlık oluşturduğumuz multisipektral analiz yöntemi için uçuşlar yapıyoruz.Uzaktan Algılamalı sistem haritaları

ESYS sulama planlaması, uzun yıllar su planlaması yönteminin ve işletme sahasında bulunan birçok sensör ve kontrol noktasından elde edilen verilerin ışığında oluşturulmaktadır. Planlamaya müdahil olan istasyonlar, sensör verileri ve kıstaslar şunlardır;

 • Güncel Ortofoto Çekimi İle Oluşan Teknik Veriler(Sulama Alını, Bitki Deseni gibi)
 • Sulama Yılı Başında Toplanan Su İstek Beyannameleri
 • Talepte belirtilecek bitki deseni
 • Toprak türü ve su geçirgenliği(Bitki su ihtiyacı)
 • Anlık meteorolojik veriler
 • Toplam su bütçesi
 • Anlık ve sezonluk birlik su bütçe verileri
 • Önceki Dönem İle Uzun Yıllar(Varsa 10 Yıl) Su Tüketim Ortalamaları

gibi verilerin ESYS sistemine girilmesi ile sistemin otonom olarak çalışabilmesi sonucu su kullanım verimliliği maksimize edecektir.

ESYS ile ölçüme ve yönetime tabi olabilecek istasyon ve kontrol noktaları şöyledir*;

ESYS ile ölçüme ve yönetime tabi olabilecek istasyon ve kontrol noktaları

 • Su Seviye/Debi Ölçüm İstasyonları
 • Depolamalı Tesislerin Ölçüm ve Gözlem İstasyonları
 • Regülatör/Kanal Kapak Kontrol Otomasyonları
 • Hidrant/Tarımsal Sayaç Otomasyon Sistemleri
 • Yeraltı ve Taban Suyu Ölçüm İstasyonları
 • Meteoroloji Ölçüm ve Gözlem İstasyonları
 • Toprak ve Bitki Gözlem İstasyonları
 • İçme Suyu Gözlem İstasyonlar

ESYS sistemi farklı MOD çalışabilme seçenekleri mevcut olduğundan kurulu olduğu bölgede dönemsel olarak Taşkın MODU veya Yazlık Su Kullanım MODU gibi sisteme öğretilebilecek/girilebilecek farklı modlar ile dönemsellik arz eden dezavantajların takibi ve yönetimi anlık verilere göre otonom veya manuel uzaktan sağlanbilmektedir. Böylelikle yazın tarımsal sulama kışın taşkın koruma ve erken ihbar sistemi şeklinde çalıştırılabilmektedir.

 • ESYS sistemini CBS tabanında çalıştırılmasının başlıca avantajları arasında her parsele(çiftçiye) bir ID(kimlik) numarası atandığı için, her parselin birçok farklı parametre takibi ve yönetimi yapılabilmektedir. Bu parametreler ile her parsel üzerinden;
 • Parsel/çiftçi bazında tarımsal su talebi, kullanımı, takibi ve yönetimi yapılmaktadır.
 • Parsel/çiftçi bazında kiracı/maliklik durumu(parsel bazında renkli) sistem üzerinden görülmektedir.
 • Parsel/çiftçi bazında Taban Suyu Anlık ve/veya haftalık-aylık ortalama (parsel bazında renkli) görülmektedir.
 • Parsel/çiftçi bazında borç ve ödeme durumu(borçlu/değil şeklinde parsel bazında renkli) ekranı vardır.
 • Parsel/çiftçi bazında sulama anlık gerçekleşme durumları(parsel bazında renkli) ekranı vardır.
 • Parsel/çiftçi bazında bitki deseni takibi ve analizi(parsel bazında renkli) ekranı vardır.
 • Parsel/çiftçi bazında Üretim miktarı ve takibi ve analizi(parsel bazında renkli) ekranı vardır.
 • Parsel/çiftçi bazında Gübre ve İlaçlama takibi ve analizi(parsel bazında renkli)ekranı vardır.
 • Sulama Birliği/Kooperatiflerinin sorumluluk sahalarında bulunan su kullanım durumlarının toplam takibi ve anlık gerçekleşme durumları takibi ve analiz ekranı vardır.
Mobil Uygulama ile ESYS her an parmaklarınızın ucunda

Mobil cihazlara telep edilen seviye için ve Acil durum bildirimleri gönderilir

ESYS SULAMA YÖNETİM SİSTEMELRİNİN ÖNEMİ ve SONUÇLARI
 • Sayısallaştırılan işletme haritası üzerinden CBS tabanlı veri girişi ve analizinin yapılması
 • Sulama planlamasının yapılması ve denetimin sağlanması
 • Su kullanımında verim artışının sağlanması
 • Anlık ve kontrollü su seviye takibi ve yönetimi
 • Bitki deseni, gübre, ilaç vb. bilgi girişi ve analizi yapılması
 • Kanal/Regülatör kapak sistemlerine uzaktan yönetimi ve seviye takibi( su seviyesine göre otonom hareket)
 • Sulama işleminin her aşamasında anlık ölçüm verileri ile simüle edilen aktif CBS tabanlı haritada görsel hakimiyeti sağlanarak anlık olarak izlenebilmesi
 • Anlık sulama durumun ve toplam kullanılan su miktarının önceki dönem ve bölgelere göre karşılaştırma analizlerinin yapılması
 • Sulama alanına konu olan parsellerin malik/kiracı durumunun harita üzerinde belirlenmesi
 • Sulama Planlaması (Otonom-Uzaktan Manuel)

Tarlabaşı – Parselbaşı Entegre Tarımsal Sulama Otomasyonu
_____
Hidrant Merkezli Entegre Sayaç – Vana Otomasyonu
_____
Online Merkezi Entegre Tarımsal Sulama Otomasyonu
_____
Depolamalı Tesislerde Online Ölçü İstasyonları
_____
Yüzey Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
Yeraltı Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
İçme Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
Yüzey Suları Debi Ölçümü
_____
Projelerimiz 2 kategoride en iyi su yönetimi ödülünü aldı